TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

 

Nội dung

 

Nội dung trang web này đă được soạn thảo và kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy vậy, ICE DIAMAND không thể bảo đảm là mọi thông tin cung cấp ở đây là đầy đủ, chính xác và cập nhật. V́ thế chúng tôi phủ nhận trên nguyên tắc mọi cáo buộc đối với ICE DIAMAND về những tổn thất vật chất hay phi vật chất do việc sử dụng hay không sử dụng thông tin cung cấp ở đây hay do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ bởi v́ không có cơ sở chứng minh được ư đồ phạm pháp hay sơ suất không thể tha thứ về phia ICE DIAMAND.

ICE DIAMAND cũng giữ quyền thay đổi, bổ túc hay gạch bỏ từng phần hay toàn bộ trang web này, hay chấm dứt việc phát hành trang web, mà không cần thông báo trước.

 

Nối kết với các trang web khác

Trong trường hợp ICE DIAMAND có cung cấp nối kết (đường dẫn) với các trang web khác cách trực tiếp hay gián tiếp, chúng tôi chỉ mang trách nhiệm nếu chúng tôi biết chính xác về nội dung các trang web đó và nếu chúng tôi có thể trên b́nh diện kỹ thuật và hợp lư ngăn cản việc sử dụng thông tin không hợp pháp trên những trang web đó, nếu có.

V́ vậy, ICE DIAMAND xác định là vào lúc các đường dẫn được thiết lập, các trang web được nối kết không hề chứa nội dung phi pháp nào. Chúng tôi không có quyền hành ǵ trên việc thiết kế hiện tại và tương lai của những trang web này và v́ thế chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm về tất cả những thay đổi về nội dung trên các trang web này sau thời gian thiết lập các nối kết.

ICE DIAMAND hông mang trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, thích hợp hay chính xác của các nối kết trên, cũng như về các đề nghị, các nối kết và quảng cáo trên các trang web đó. ICE DIAMAND không nhận trách nhiệm về nội dung không hợp pháp, không chính xác hay không đầy đủ và nhất không lănh trách nhiệm về những tổn hại do việc sử dụng hay không sử dụng những thông tin cung cấp trên các trang web được nối kết.

 

Quyền tác giả

Trong tất cả những ǵ chúng tôi phát hành, ICE DIAMAND cố gắng tuân thủ mọi tác quyền khả thi. Nhưng nếu có xảy ra trường hợp vi phạm mặc cho những cố gắng trên, sau khi được thông báo, chúng tôi sẽ loại bỏ đối tượng vi phạm ra khỏi ấn bản của chúng tôi, hoặc sẽ thông báo quyền tác giả thích hợp. Mọi thương hiệu và nhăn hiệu được nhắc đến trên các trang web này có khả năng được bảo vệ bởi bên thứ ba đều phải tuân theo các điều khoản của luật về nhăn hiệu và các dấu hiệu tương tự và về quyền sở hữu của người chủ sở hữu đă đăng kư. Việc đơn thuần được nhắc đến không có nghĩa là các nhăn hiệu đó không được bảo vệ bởi quyền sở hữu của bên thứ ba.

ICE DIAMAND giữ bản quyền độc nhất về những nội dung riêng biệt trên các trang web thuộc miền tcp-demolition.com. Mọi việc sao chụp các h́nh ảnh và văn bản trên các phương tiện điện tử hay ấn loát đều không được phép nếu không có sự đồng ư chính thức của ICE DIAMAND.

 

Hiệu lực về mặt pháp lư

Bản Tuyên bố Không nhận trách nhiệm này phải được xem là thành phần của cả trang web này. Nếu có những đoạn hay những từ sử dụng trong văn bản hiện nay hay sau này không thích hợp hay không tuân thủ trọn vẹn với luật hiện hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị của các phần c̣n lại của văn bản.

 

Ho Chi Minh City

 

© Ice Diamond Internationl 2010-2013

Trang chủ

 

Tiểu sử

 

Thông tin về chúng tôi

 

Liên hệ

 

Tải về

 

In